Name of Student
Sr. No Name
01 Pranali Rajendra Chafekar
02 Namrata Vilasrao Deshmukh
03 Shital Atul Gupta
04 Rajani Ramesh Kharat
05 Gulbano Aamin Pathan
06 Priti Nathu Rathod
07 Snehal Shankar Nagre
08 Kalyani Baburao Deshmukh
09 Aarti Subhash Katekar
10 Dipali Arvind Joshi
11 Karishma Sanjay Watane
12 Manisha Sharad Doifode
13 Payal Ashok Mallawat
14 Kiran Dilip Patake
15 Shradha Anilkumar Vaykos
16 Sarika Bhagwan Harkal
17 Rupali Vaijnath Mahajan
18 Saher BAno Sheikh Kabir
19 Shivkanya Rameshwar Mante
20 Pradnya Ramessh Karhale
21 Swati Paraji Gawali
22 Vaishali Shivaji Dongare
23 Jyoti Sahebrao Kolape
24 Pramila Tukaram Jadhav
25 Rohini Babasaheb Kolhe
26 Sarika Dattatray Ghule
27 Sarika Dattu Gurhale
28 Shital Babasaheb Abhale
29 Shital Shivaji Dhodake
30 Shubhangi Bhalchandra Mutkule
31 Minali Vijaykumar Shirsagar
32 Savita Damodhar Jagtap
33 Priyanka Kishor Garibe
34 Vaishali Goraksh Sirsath
35 Varsha Balasaheb Khandare